Past Presidents & Chairmen

Term President Term Chairman
2015-2021 Mr. Nitin Kunkolienkar 2018-2020 Mr. Harshvardhan Bhatkuly
2009-2015 Mr. Ashok Chowgule 2016-2018 Dr. Pradeep B Salgaonkar
2005- 2009 Mr. Cesar Menezes 2014-2016 Mr. D Kumar Pillai
1999- 2005 Mr. Shrinivas V Dempo 2012-2014 Dr. Krishna Gopal Rajanala
1978-1999 Mr. Vasudeva V Dempo 2010-2012 Mr. Anand Naik
    2008-2010 Mr. Manguirish Pai Raikar
    2006-2008 Mr. Pravas Naik
    2003-2006 Mr. Blaise Costabir
    2002-2003 Lt. Col. Sylvester M D’Souza (Retd.)
    2000-2002 Capt. Bruno V D’Souza
    1998-2000 Mr. Amit Majumdar
    1996-1998 Mr. Atmaram S Angle
    1994-1996 Mr. Krishna Lawande
    1992-1994 Mr. Rajiv M Nevgi
    1990-1992 Mr. Pradeep M S Talaulicar
    1988-1990 Mr. Antonio Correia Afonso
    1986-1988 Mr. Vishwas Dempo
    1984-1986 Mr. Harish J Jagtiani
    1982-1984 Mr. David L Menezes
    1980-1982 Mr. Romesh Kapoor
    1978-1980 Mr. Ashok Chowgule
    1975-1978 Mr. Vasudeva V Dempo